goods

    • Mesh sheet
      ลักษณะการใช้งานของ Mesh sheet (ผ้าใบก่อสร้าง)ใช้สำหรับปกคลุมสถานที่ก่อสร้าง เส้นใยของผ้าใบก่อสร้างผลิตจากเนื้อโพลีเอสเตอร์ ทำให้ไม่ลามไฟ ผ้าใบก่อสร้างนี้ สามารถปกคลุมส่วนด้านข้างบร...


Visitors: 60,154