Film thousand Poles


  • อุปกรณ์พันฟิล์มยืด
    วิธีการใช้อุปกรณ์พันฟิล์มขั้นตอนที่1 หมุนด้ามออก เพื่อใส่ฟิล์มยืดเข้าไปขั้นตอนที่2 ใส่ตัวน๊อตเข้าไปด้านข้างขั้นตอนที่3 จับตัวน๊อตไว้ แล้วหมุนด้ามไปตามเข็มนาฬิกาขั้นตอนที่4 ตึงฟิล์ม...
Visitors: 61,582